AFORAMENT DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS I ACCÉS DEL PÚBLIC:

→ La instal·lació tindrà habilitat únicament 1/3 de l’aforament de SEIENTS per tal de
garantir 1,5 metres de seguretat. El públic haurà d’estar assegut durant la
celebració dels partits. Els equipaments tindran a la porta d’entrada la informació
de l’aforament màxim
→ Únicament es podran utilitzar els seients amb un adhesiu amb la indicació “AQUÍ
pots seure”.

→ En el cas de partit de menors podran accedir 2 acompanyants per esportista menor
d’edat
, l’staff tècnic amb llicència i els membres de la junta directiva. Les unitats
familiars podran seure juntes.
Els partits no són a porta oberta. Els partits són amb aforament limitat, amb un
màxim de dos acompanyats per esportista, per tant únicament poden haver-hi
grups de convivència de dues persones juntes. D’aquesta manera, donat que l’espai
per seure està marcat un seient si i tres seients no, encara que dues persones
seguin juntes, sempre hi ha 2 seients de separació.


 Cal buidar COMPLETAMENT les grades al finalitzar el partit.
ES RECOMANA: Demanar llistats d’assistents als equips visitants per controlar
l’accés i aforament.

→ En el cas dels equips sèniors podran accedir un màxim del 33% de l’aforament. Les
entitats gestionaran les places, assignant una part a l’equip visitat, informant amb
antelació d’aquesta qüestió a l’altra entitat. Durant la celebració del partit les portes
d’accés romandran tancades.
→ Esportistes i staff tècnic podran accedirà la instal·lació 50 minuts abans de l’inici del
partit en el cas de l’equip local i 40 minuts abans en cas dels equips visitants. En el
cas dels pavellons, els equips no podran accedir a la pista de joc fins que el partit
anterior no estigui finalitzat i els jugadors hagin abandonat la pista.
→ L’escalfament dels equips:
*Pavellons, No es podrà fer a la pista de joc, ni a les grades, s’haurà de fer en
espais annexes o exteriors.
*Camps. Aquests equipaments tenen espais per a l’escalfament als voltants o
en espais annexos on caldrà ubicar i separar els equips.
→ Un cop finalitzat el partit, els equips han d’abandonar immediatament el terreny de
joc, les xerrades o altres accions han de ser fora d’aquest espai.→ Els equips no disposen de dutxes després de partits.
El públic en general no podrà accedir fins a l’hora d’inici del partit i sempre que el
públic del partit anterior hagi abandonat la grada. La sortida es farà per una porta
diferent a la d’entrada, sempre que sigui possible. L’ajuntament de Castelldefels
facilitarà una gravació per poder informar per megafonia d’aquestes qüestions al
públic assistent. En el cas de poca afluència i una ocupació molt baixa de la grada,
es podrà modificar aquesta mesura relacionada amb el públic.
→ Les entitats hauran d’establir un servei d’ordre intern per controlar l’accés i l’estança
a la instal·lació. Caldria tenir un mínim de 3 persones per entitat durant la celebració
dels partits
, especialment a l’hora de començament del partit per controlar
l’entrada i la disposició de la gent a la grada.
→ Si s’arriba a la capacitat màxima de l’aforament de l’equipament, que estarà
indicada amb un cartell a l’entrada, es tancarà la porta i no es permetrà l’accés a
cap altra persona.
→ Des de l’Àrea d’Esports Caldrà valorar equipament per equipament l’aforament i
l’adaptació d’aquestes mesures, ja que les instal·lacions són diferents.
A tothom qui accedeixi a l’equipament caldrà que:
*Se li prengui la temperatura corporal. En el cas de marcar 37 o més, no
podrà accedir a la instal·lació. Des de l’equipament es facilitarà una taula
com a punt de recepció.
*Utilitzi la mascareta en tot moment.
*Es desinfecti les mans amb gel hidroalcohòlic. L’Ajuntament de Castelldefels
col·locarà expositors per a gel a les entrades.
→ Les entitats hauran de designar un responsable de control d’accés i aforament per
jornada i/o partit informant del nom i telèfon amb antelació.
→ A la instal·lació es col·locaran cartells informatius amb un resum de les normes de
control de l’aforament i accés del públic per tenir informat al públic.
→ Des de l’Àrea d’esports es facilitarà una gravació per passar durant el partit amb
informació de les mesures de seguretat que s’estan aplicant i, amb l’obligació de
complir-les per part del públic assistent. És l’entitat la responsable de reproduir el
missatge durant el partit.
→ El personal de la instal·lació intentarà donar suport al control d’accés i aforament,
però la seva primera tasca serà la circulació dels equips i la neteja dels espais
comuns, entre els WC públics.
→ Cal que les entitats informin d’aquestes qüestions a la seva massa socials. Per evitar
possibles situacions de conflicte o discussió cal tenir a la gent informada.
→ En el cas que alguna persona no vulgui atendre a les indicacions, caldrà comunicar
aquesta circumstància al personal de la instal·lació per tal que, si s’escau, fer venir
a la policia local. Hem de tractar d’evitar discussions i enfrontaments.


SI ALGUNA ENTITAT NO POT GARANTIR EL COMPLIMENT DE LES MESURES CONSENSUADES, HAURÀ DE JUGAR
ELS PARTITS A PORTA TANCADA.